MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

Huvudmodul

Status: Alla funktioner som visas på denna sida bör fungera, men API:et är fortfarande under utveckling och kan ändras när som helst. Prenumerera på sändlistan mediawiki-api-announce för uppdateringsaviseringar.

Felaktiga begäran: När felaktiga begäran skickas till API:et kommer en HTTP-header skickas med nyckeln "MediaWiki-API-Error" och sedan kommer både värdet i headern och felkoden som skickades tillbaka anges som samma värde. För mer information se API: Fel och varningar.

Parametrar:
action

Vilken åtgärd som ska utföras.

block
Blockera en användare.
changeauthenticationdata
Ändra autentiseringsdata för aktuell användare.
changecontentmodel
Ändra innehållsmodellen för en sida
checktoken
Kontrollera giltigheten av en nyckel från action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
Rensa hasmsg-flaggan för den aktuella användaren.
clientlogin
Logga till på wikin med det interaktiva flödet.
compare
Hämta skillnaden mellan två sidor.
createaccount
Skapa ett nytt användarkonto.
delete
Radera en sida.
edit
Skapa och redigera sidor.
emailuser
Skicka e-post till en användare.
expandtemplates
Expanderar alla mallar inom wikitext.
feedcontributions
Returnerar en användares bidragsflöde.
feedrecentchanges
Returnerar ett flöde med senaste ändringar.
feedwatchlist
Returnerar ett flöde från bevakningslistan.
filerevert
Återställ en fil till en äldre version.
help
Visa hjälp för de angivna modulerna.
imagerotate
Rotera en eller flera bilder.
import
Importer en sida från en annan wiki eller från en XML-fil.
linkaccount
Länka ett konto från en tredjepartsleverantör till nuvarande användare.
login
Logga in och hämta autentiseringskakor.
logout
Logga ut och rensa sessionsdata.
managetags
Utför hanterings uppgifter relaterade till förändrings taggar.
mergehistory
Sammanfoga sidhistoriker.
move
Flytta en sida.
opensearch
Sök wikin med protokollet OpenSearch.
options
Ändra inställningar för nuvarande användare.
paraminfo
Få information om API moduler.
parse
Parses content and returns parser output.
patrol
Patrullera en sida eller en version.
protect
Ändra skyddsnivån för en sida.
purge
Rensa cachen för angivna titlar.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Send a password reset email to a user.
revisiondelete
Radera och återställ sidversioner.
rollback
Ångra den senaste redigeringen på sidan.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Ändra språket på en sida.
tag
Lägg till eller ta bort ändringsmärken från individuella sidversioner eller loggposter.
unblock
Upphäv en användares blockering.
undelete
Återställ sidversioner för en raderad sida.
unlinkaccount
Ta bort ett länkat tredjepartskonto från aktuell användare.
upload
Ladda upp en fil eller hämta status för väntande uppladdningar.
userrights
Ändra en användares gruppmedlemskap.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
watch
Lägg till eller ta bort sidor från aktuell användares bevakningslista.
tokens
Föråldrad. Hämta nycklar för datamodifierande handlingar.
cspreport
Intern. Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
stashedit
Intern. Prepare an edit in shared cache.
Ett av följande värden: block, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens, cspreport, stashedit
Default: help
format

Formatet för utdata.

json
Output data in JSON format.
jsonfm
Output data in JSON format (pretty-print in HTML).
none
Output nothing.
php
Output data in serialized PHP format.
phpfm
Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).
rawfm
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
xml
Output data in XML format.
xmlfm
Output data in XML format (pretty-print in HTML).
Ett av följande värden: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Default: jsonfm
maxlag

Maximum lag can be used when MediaWiki is installed on a database replicated cluster. To save actions causing any more site replication lag, this parameter can make the client wait until the replication lag is less than the specified value. In case of excessive lag, error code maxlag is returned with a message like Waiting for $host: $lag seconds lagged.
See Manual: Maxlag parameter for more information.

Type: integer
smaxage

Ange headervärdet s-maxage till så här många sekunder. Fel cachelagras aldrig.

Type: integer
Default: 0
maxage

Ange headervärdet max-age till så här många sekunder. Fel cachelagras aldrig.

Type: integer
Default: 0
assert

Bekräfta att användaren är inloggad om satt till user, eller har bot-användarrättigheter om satt till bot.

Ett av följande värden: anon, bot, user
assertuser

Verifiera att den nuvarande användaren är den namngivne användaren.

Typ: användare, genom användarnamn
requestid

Alla värde som anges här kommer att inkluderas i svaret. Kan användas för att särskilja förfrågningar.

servedby

Inkludera det värdnamn som besvarade förfrågan i resultatet.

Type: boolean (details)
curtimestamp

Inkludera den aktuella tidsstämpeln i resultatet.

Type: boolean (details)
responselanginfo

Inkluderar de språk som används för uselang och errorlang i resultatet.

Type: boolean (details)
origin

När API:et används genom en cross-domain AJAX-begäran (CORS), ange detta till den ursprungliga domänen. Detta måste inkluderas i alla pre-flight-begäran, och mpste därför vara en del av den begärda URI:n (inte i POST-datat). Detta måste överensstämma med en av källorna i headern Origin exakt, så den måste sättas till något i stil med http://en.wikipedia.org eller https://meta.wikimedia.org. Om denna parameter inte överensstämmer med headern Origin, returneras ett 403-svar. Om denna parameter överensstämmer med headern Origin och källan är vitlistad, sätts en Access-Control-Allow-Origin-header.

uselang

Språk som ska användas för meddelandeöversättningar. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerar en lista med språkkoder, eller ange user för att använda den aktuella användarens språkpreferenser, eller ange content för att använda innehållsspråket.

Default: user
errorformat

Format to use for warning and error text output.

plaintext
Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
wikitext
Unparsed wikitext.
html
HTML.
raw
Message key and parameters.
none
No text output, only the error codes.
bc
Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
Ett av följande värden: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext
Default: bc
errorlang

Språk att använda för varningar och fel. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerar en lista över språkkoder eller specifikt content för att använda innehållsspråket på denna wiki, eller specifikt uselang för att använda samma värde som parametern uselang.

Default: uselang
errorsuselocal

Om angivet kommer feltexter att använda lokalt anpassade meddelande från namnrymden MediaWiki.

Type: boolean (details)
Permissions:
writeapi
Använda skriv-API:et
Granted to: all, user och bot
apihighlimits
Use higher limits in API queries (slow queries: 500; fast queries: 5000). The limits for slow queries also apply to multivalue parameters.
Granted to: bot och sysop

action=block

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Blockera en användare.

Parametrar:
user

Användare att blockera.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, IP-intervall och användar-ID (t.ex. "#12345")
userid
Föråldrad.

Ange user=#ID istället.

Type: integer
expiry

Förfallotid. Kan vara Kan vara relativt (t.ex. 5 months eller 2 weeks) eller absolut (t.ex. 2014-09-18T12:34:56Z). Om satt till infinite, indefinite eller never, kommer blockeringen aldrig att löpa ut.

Default: never
reason

Orsak till blockering.

Default: (empty)
anononly

Blockera endast anonyma användare (t.ex. inaktivera anonyma redigeringar för denna IP-adress).

Type: boolean (details)
nocreate

Förhindra registrering av användarkonton.

Type: boolean (details)
autoblock

Blockera automatiskt den senast använda IP-adressen, och alla efterföljande IP-adresser de försöker logga in från.

Type: boolean (details)
noemail

Hindra användaren från att skicka e-post via wikin. (Kräver rättigheten blockemail).

Type: boolean (details)
hidename

Döljer användarnamnet från blockeringsloggen. (Kräver rättigheten hideuser).

Type: boolean (details)
allowusertalk

Låt användaren redigera sin egen diskussionssida (beror på $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

Skriv över befintlig blockering om användaren redan är blockerad.

Type: boolean (details)
watchuser

Bevaka användarens eller IP-adressens användarsida och diskussionssida

Type: boolean (details)
tags

Ändra märken att tillämpa i blockloggens post.

Värden (separerade med | eller alternativ):
partial

Block user from specific pages or namespaces rather than the entire site.

Type: boolean (details)
pagerestrictions

Lista över titlar att blockera användaren från att redigera. Gäller endast när partial är "true".

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 10.
namespacerestrictions

Lista över namnrymds-ID:n att blockera användaren från att redigera. Gäller endast när partial är "true".

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Blockera IP-adressen 192.0.2.5 i tre dagar med en motivering.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Blockera användare Vandal på obegränsad tid med en motivering, och förhindra kontoskapande och e-post.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ändra autentiseringsdata för aktuell användare.

Parametrar:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

Den här parametern är obligatorisk.
changeauthtoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=changecontentmodel

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ändra innehållsmodellen för en sida

Parametrar:
title

Title of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with title.

Type: integer
summary

Edit summary and log entry reason

tags

Change tags to apply to the log entry and edit.

Värden (separerade med | eller alternativ):
model

Det nya innehållets innehållsmodell.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: css, javascript, json, text, wikitext
bot

Märk innehållsmodellens ändring med en botflagga

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Example:
Ändra huvudsidan till att ha innehållsmodellen text
api.php?action=changecontentmodel&title=Main Page&model=text&token=123ABC [open in sandbox]

action=checktoken

Kontrollera giltigheten av en nyckel från action=query&meta=tokens.

Parametrar:
type

Typ av token som testas.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token att testa.

Den här parametern är obligatorisk.
maxtokenage

Högsta tillåtna åldern för token, i sekunder.

Type: integer
Example:
Testa giltigheten av en csrf-token.
api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [open in sandbox]

action=clearhasmsg

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Rensa hasmsg-flaggan för den aktuella användaren.

Example:
Rensa hasmsg-flaggan för den aktuella användaren
api.php?action=clearhasmsg [open in sandbox]

action=clientlogin (login)

 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Logga till på wikin med det interaktiva flödet.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametrar:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Type: boolean (details)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Type: boolean (details)
logintoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Examples:
Börja att logga in wikin som användaren Example med lösenordet ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [open in sandbox]
Fortsätt logga in efter ett svar av typen UI för en tvåstegsverifiering, som uppger en OATHToken med värdet 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [open in sandbox]

action=compare

Hämta skillnaden mellan två sidor.

Ett versionsnummer, en sidtitel, ett sid-ID, text eller en relativ referens för både "from" och "to" måste godkännas.

Parametrar:
fromtitle

Första titeln att jämföra.

fromid

Första sid-ID att jämföra.

Type: integer
fromrev

Första version att jämföra.

Type: integer
fromslots

Override content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot}, and fromcontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Värden (separerade med | eller alternativ): main
fromtext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromsection-{slot}

When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Content serialization format of fromtext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
fromcontentmodel-{slot}

Content model of fromtext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
frompst

Do a pre-save transform on fromtext-{slot}.

Type: boolean (details)
fromtext
Föråldrad.

Ange fromslots=main och använd fromtext-main istället.

fromcontentformat
Föråldrad.

Specify fromslots=main and use fromcontentformat-main instead.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
fromcontentmodel
Föråldrad.

Innehållsmodell för fromtext. Om det inte anges kommer den gissas fram baserat på de andra parametrarna.

Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
fromsection
Föråldrad.

Only use the specified section of the specified 'from' content.

totitle

Andra titeln att jämföra.

toid

Andra sid-ID att jämföra.

Type: integer
torev

Andra version att jämföra.

Type: integer
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Ett av följande värden: cur, next, prev
toslots

Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Värden (separerade med | eller alternativ): main
totext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tosection-{slot}

When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tocontentformat-{slot}

Content serialization format of totext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
tocontentmodel-{slot}

Content model of totext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
topst

Do a pre-save transform on totext.

Type: boolean (details)
totext
Föråldrad.

Specify toslots=main and use totext-main instead.

tocontentformat
Föråldrad.

Specify toslots=main and use tocontentformat-main instead.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
tocontentmodel
Föråldrad.

Specify toslots=main and use tocontentmodel-main instead.

Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
tosection
Föråldrad.

Only use the specified section of the specified 'to' content.

prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions. If the user has been revision deleted, a fromuserhidden or touserhidden property will be returned.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
timestamp
(no description)
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Default: diff|ids|title
slots

Return individual diffs for these slots, rather than one combined diff for all slots.

Värden (separerade med | eller alternativ): main
To specify all values, use *.
Example:
Skapa en diff mellan version 1 och 2
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]

action=createaccount (create)

 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Skapa ett nytt användarkonto.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametrar:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Type: boolean (details)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Type: boolean (details)
createtoken

A "createaccount" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=cspreport

 • Denna modul är intern eller instabil. Dess funktion kan ändras utan föregående meddelande.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.

Parametrar:
reportonly

Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy

Type: boolean (details)
source

What generated the CSP header that triggered this report

Default: internal

action=delete

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Radera en sida.

Parametrar:
title

Titel på sidan du vill radera. Kan inte användas tillsammans med pageid.

pageid

Sid-ID för sidan att radera. Kan inte användas tillsammans med titel.

Type: integer
reason

Orsak till radering. Om orsak inte ges kommer en orsak att automatiskt genereras och användas.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
watch
Föråldrad.

Lägg till sidan i aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
unwatch
Föråldrad.

Ta bort sidan från aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
oldimage

Namnet på den gamla bilden att radera som tillhandahålls av action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=edit

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Skapa och redigera sidor.

Parametrar:
title

Titel på sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med pageid.

pageid

Sid-ID för sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med titel.

Type: integer
section

Avsnittsnummer. 0 för det översta avsnittet, new för ett nytt avsnitt.

sectiontitle

Rubriken för ett nytt avsnitt.

text

Sidans innehåll.

summary

Redigeringssammanfattning. Även avsnittets rubrik när section=new och sectiontitle inte anges.

tags

Ändra taggar till att gälla för revideringen.

Värden (separerade med | eller alternativ):
minor

Markera denna redigering som en mindre redigering.

Type: boolean (details)
notminor

Markera inte denna redigering som en mindre redigering även om användarinställningen "Markera automatiskt ändringar som mindre" är inställd.

Type: boolean (details)
bot

Markera denna redigering som en robotredigering.

Type: boolean (details)
baserevid

ID of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions. Self-conflicts cause the edit to fail unless basetimestamp is set.

Type: integer
basetimestamp

Tidsstämpel för grundversionen, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Kan erhållas genom action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Tidsstämpel för när redigeringsprocessen började, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Ett lämpligt värde kan erhållas via curtimestamp när redigeringsprocessen startas (t.ex. när sidans innehåll laddas för redigering).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Ignorera felmeddelande om sidan har blivit raderad under tiden.

Type: boolean (details)
createonly

Redigera inte sidan om den redan finns.

Type: boolean (details)
nocreate

Kasta ett fel om sidan inte finns.

Type: boolean (details)
watch
Föråldrad.

Lägg till sidan i den aktuella användarens bevakningslista.

Type: boolean (details)
unwatch
Föråldrad.

Ta bort sidan från aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
md5

MD5-hash för text-parametern, eller prependtext- och appendtext-parametrarna sammanfogade.

prependtext

Lägg till denna text i början på sidan. Ersätter text.

appendtext

Lägg till denna text i slutet på sidan. Ersätter text.

Använd section=new för att lägga till en ny sektion, hellre än denna parameter.

undo

Ångra denna sidversion. Skriver över text, prependtext och appendtext.

Type: integer
The value must be no less than 0.
undoafter

Ångra alla sidversioner från undo till denna. Om inte, ångra endast en sidversion.

Type: integer
The value must be no less than 0.
redirect

Åtgärda automatiskt omdirigeringar.

Type: boolean (details)
contentformat

Det serialiseringsformat som används för indatatexten.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
contentmodel

Det nya innehållets innehållsmodell.

Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Token ska alltid skickas som sista parameter, eller åtminstone efter text-parametern

Den här parametern är obligatorisk.

action=emailuser

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Skicka e-post till en användare.

Parametrar:
target

Användare att skicka e-post till.

Den här parametern är obligatorisk.
subject

Ämnesrubrik.

text

E-postmeddelandets innehåll.

Den här parametern är obligatorisk.
ccme

Skicka en kopia av detta e-postmeddelande till mig.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Example:
Skicka ett e-postmeddelande till användaren WikiSysop med texten Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]

action=expandtemplates

Expanderar alla mallar inom wikitext.

Parametrar:
title

Sidans rubrik.

text

Wikitext att konvertera.

Den här parametern är obligatorisk.
revid

Revisions-ID, för {{REVISIONID}} och liknande variabler.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
Den expanderade wikitexten.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Värden (separerade med | eller alternativ): categories, encodedjsconfigvars, jsconfigvars, modules, parsetree, properties, ttl, volatile, wikitext
includecomments

Om HTML-kommentarer skall inkluderas i utdata.

Type: boolean (details)
generatexml
Föråldrad.

Generera ett XML tolknings träd (ersatt av prop=parsetree).

Type: boolean (details)
Example:
Expandera wikitexten {{Project:Sandbox}}.
api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [open in sandbox]

action=feedcontributions

Returnerar en användares bidragsflöde.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: atom, rss
Default: rss
user

De användare vars bidrag ska hämtas.

Den här parametern är obligatorisk.
Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, IP-intervall, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
namespace

Vilken namnrymd att filtrera bidrag med.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
year

Från år (och tidigare).

Type: integer
month

Från månad (och tidigare).

Type: integer
tagfilter

Filtrera bidrag som har dessa taggar.

Värden (separerade med | eller alternativ): mw-blank, mw-changed-redirect-target, mw-contentmodelchange, mw-manual-revert, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-replace, mw-reverted, mw-rollback, mw-undo
Default: (empty)
deletedonly

Visa bara borttagna bidrag.

Type: boolean (details)
toponly

Visa endast ändringar som är senaste revideringen.

Type: boolean (details)
newonly

Visa endast redigeringar där sidor skapas.

Type: boolean (details)
hideminor

Göm mindre ändringar.

Type: boolean (details)
showsizediff

Visa skillnaden i storlek mellan revisioner.

Type: boolean (details)

action=feedrecentchanges

Returnerar ett flöde med senaste ändringar.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: atom, rss
Default: rss
namespace

Namnrymder att begränsa resultaten till.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
invert

Alla namnrymder utom den valda.

Type: boolean (details)
associated

Include associated (talk or main) namespace.

Type: boolean (details)
days

Dagar att begränsa resultaten till.

Type: integer
The value must be no less than 1.
Default: 7
limit

Maximalt antal resultat att returnera.

Type: integer
The value must be between 1 and 50.
Default: 50
from

Visa förändringar sedan dess.

Type: timestamp (allowed formats)
hideminor

Dölj mindre ändringar.

Type: boolean (details)
hidebots

Dölj robotändringar.

Type: boolean (details)
hideanons

Dölj ändringar av oinloggade användare.

Type: boolean (details)
hideliu

Dölj ändringar av inloggade användare.

Type: boolean (details)
hidepatrolled

Dölj patrullerade ändringar.

Type: boolean (details)
hidemyself

Dölj ändringar av aktuell användare.

Type: boolean (details)
hidecategorization

Hide category membership changes.

Type: boolean (details)
tagfilter

Filtrera efter tagg.

target

Visa endast ändringarna av sidor som den här sidan länkar till.

showlinkedto

Visa ändringarna på sidor som är länkade till den valda sidan i stället.

Type: boolean (details)

action=feedwatchlist

Returnerar ett flöde från bevakningslistan.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: atom, rss
Default: rss
hours

Lista sidor ändrade inom så här många timmar från nu.

Type: integer
The value must be between 1 and 72.
Default: 24
linktosections

Länka direkt till ändrade avsnitt om möjligt.

Type: boolean (details)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: användare, genom användarnamn
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Värden (separerade med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Värden (separerade med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
Examples:
Visa flödet från bevakningslistan.
api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
Visa alla ändringar på besökta sidor under de senaste sex timmarna.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]

action=filerevert

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Återställ en fil till en äldre version.

Parametrar:
filename

Målfilens namn, utan prefixet Fil:.

Den här parametern är obligatorisk.
comment

Ladda upp kommentar.

Default: (empty)
archivename

Arkiv-namn för revisionen att gå tillbaka till.

Den här parametern är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=help

Visa hjälp för de angivna modulerna.

Parametrar:
modules

Vilka moduler som hjälpen ska visas för (värdena på parametrarna action och format, eller main). Undermoduler kan anges med ett plustecken (+).

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: main
submodules

Inkludera hjälp för undermoduler av den namngivna modulen.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Inkludera hjälp för undermoduler rekursivt.

Type: boolean (details)
wrap

Omge utdatan i en standard API respons struktur.

Type: boolean (details)
toc

Inkludera en innehållsförteckning i HTML-utdata.

Type: boolean (details)

action=imagerotate

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Rotera en eller flera bilder.

Parametrar:
rotation

Grader att rotera bild medurs.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: 90, 180, 270
continue

When more results are available, use this to continue.

tags

Märken att tillämpa i uppladdningsloggens post.

Värden (separerade med | eller alternativ):
titles

A list of titles to work on.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
allfileusages
Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
allrevisions
Lista alla sidversioner.
alltransclusions
Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
backlinks
Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
categories
Lista alla kategorier sidorna tillhör.
categorymembers
Lista alla sidor i en angiven kategori.
deletedrevisions
Hämta information om raderad sidversion.
duplicatefiles
Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
embeddedin
Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Hitta alla sidor som använder angivna filer.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Hitta alla sidor som använder angiven bildtitel.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returnerar alla länkar från angivna sidor.
linkshere
Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
pageswithprop
Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hämta en uppsättning slumpsidor.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
revisions
Hämta information om sidversion.
search
Utför en heltextsökning.
templates
Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
transcludedin
Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
watchlist
Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
watchlistraw
Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include ban, en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz och zh.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=import

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Importer en sida från en annan wiki eller från en XML-fil.

Notera att HTTP POST måste bli gjord som en fil uppladdning (d.v.s med multipart/form-data) när man skickar en fil för xml parametern.

Parametrar:
summary

Sammanfattning för importering av loggpost.

xml

Uppladdad XML-fil.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikiprefix

For uploaded imports: interwiki prefix to apply to unknown user names (and known users if assignknownusers is set).

interwikisource

För interwiki-importer: wiki som du vill importera från.

Ett av följande värden:
interwikipage

För interwiki-importer: sidan som du vill importera.

fullhistory

För interwiki-importer: importera hela historiken, inte bara den aktuella versionen.

Type: boolean (details)
templates

För interwiki-importer: importera även alla mallar som ingår.

Type: boolean (details)
namespace

Importera till denna namnrymd. Kan inte användas tillsammans med rootpage.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
assignknownusers

Assign edits to local users where the named user exists locally.

Type: boolean (details)
rootpage

Importera som undersida till denna sida. Kan inte användas tillsammans med namespace.

tags

Ändringsmärken att tillämpa i importeringsloggens post och i nullsidversionen på de importerade sidorna.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=linkaccount (link)

 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Länka ett konto från en tredjepartsleverantör till nuvarande användare.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametrar:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Type: boolean (details)
linktoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=login (lg)

 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Logga in och hämta autentiseringskakor.

Om inloggningen lyckas, finns de cookies som krävs med i HTTP-svarshuvuden. Om inloggningen misslyckas kan ytterligare försök per tidsenhet begränsas, som ett sätt att försöka minska risken för automatiserade lösenordsgissningar.

Parametrar:
lgname

Användarnamn.

lgpassword

Lösenord.

lgdomain

Domän (valfritt).

lgtoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

action=logout

 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Logga ut och rensa sessionsdata.

Parameter:
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Example:
Logga ut den aktuella användaren
api.php?action=logout&token=123ABC [open in sandbox]

action=managetags

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Utför hanterings uppgifter relaterade till förändrings taggar.

Parametrar:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: activate, create, deactivate, delete
tag

Tagg för att skapa, radera, aktivera eller inaktivera. Vid skapande av tagg kan taggen inte existera. Vid raderande av tagg måste taggen existera. För aktiverande av tagg måste taggen existera och inte användas i ett tillägg. För inaktivering av tagg måste taggen användas just nu och vara manuellt definierad.

Den här parametern är obligatorisk.
reason

En icke-obligatorisk orsak för att skapa, radera, aktivera, eller inaktivera taggen.

ignorewarnings

Om du vill ignorera varningar som utfärdas under operationen.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=mergehistory

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Sammanfoga sidhistoriker.

Parametrar:
from

Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.

toid

Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.

Type: integer
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Type: timestamp (allowed formats)
reason

Orsaken till sammanfogning av historik.

Default: (empty)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Sammanfoga hela historiken för Oldpage i Newpage.
api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason [open in sandbox]
Sammanfoga den sidversion av Oldpage daterad fram till 2015-12-31T04:37:41Z till Newpage.
api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason&timestamp=2015-12-31T04%3A37%3A41Z [open in sandbox]

action=move

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Flytta en sida.

Parametrar:
from

Titeln på sidan du vill flytta. Kan inte användas tillsammans med fromid.

fromid

Sid-ID för sidan att byta namn. Kan inte användas tillsammans med from.

Type: integer
to

Titel att byta namn på sidan till.

Den här parametern är obligatorisk.
reason

Orsak till namnbytet.

Default: (empty)
movetalk

Byt namn på diskussionssidan, om den finns.

Type: boolean (details)
movesubpages

Byt namn på undersidor, om tillämpligt.

Type: boolean (details)
noredirect

Skapa inte en omdirigering.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
ignorewarnings

Ignorera alla varningar.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=opensearch

Sök wikin med protokollet OpenSearch.

Parametrar:
search

Söksträng.

Den här parametern är obligatorisk.
namespace

Namnrymder att genomsöka. Ignoreras om search börjar med ett giltigt namnrymdsprefix.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
Default: 0
limit

Maximalt antal resultat att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
suggest
Föråldrad.

Använd inte längre.

Type: boolean (details)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Ett av följande värden: resolve, return
format

Formatet för utdata.

Ett av följande värden: json, jsonfm, xml, xmlfm
Default: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Type: boolean (details)
Example:
Hitta sidor som börjar med Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]

action=options

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ändra inställningar för nuvarande användare.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametrar:
reset

Återställer inställningarna till sidans standardvärden.

Type: boolean (details)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Värden (separerade med | eller alternativ): all, registered, registered-checkmatrix, registered-multiselect, special, unused, userjs
Default: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value. If any value passed contains the pipe character (|), use the alternative multiple-value separator for correct operation.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
optionname

The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.

optionvalue

The value for the option specified by optionname.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=paraminfo

Få information om API moduler.

Parametrar:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +, or all submodules with +*, or all submodules recursively with +**.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
helpformat

Format för hjälpsträngar.

Ett av följande värden: html, none, raw, wikitext
Default: none
querymodules
Föråldrad.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Värden (separerade med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, languageinfo, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
mainmodule
Föråldrad.

Få information om huvud-modulen (top-level) också. Använd modules=main istället.

pagesetmodule
Föråldrad.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Föråldrad.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Värden (separerade med | eller alternativ): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
Parametrar:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

revid

Revision ID, for {{REVISIONID}} and similar variables.

Type: integer
summary

Sammanfattning att tolka.

page

Tolka innehållet av denna sida. Kan inte användas tillsammans med text och title.

pageid

Tolka innehållet på denna sida. Åsidosätter sidan.

Type: integer
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Type: boolean (details)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Type: integer
prop

Vilka bitar av information att få:

text
Gives the parsed text of the wikitext.
langlinks
Gives the language links in the parsed wikitext.
categories
Gives the categories in the parsed wikitext.
categorieshtml
Ger HTML-version av kategorierna.
links
Gives the internal links in the parsed wikitext.
templates
Gives the templates in the parsed wikitext.
images
Gives the images in the parsed wikitext.
externallinks
Gives the external links in the parsed wikitext.
sections
Gives the sections in the parsed wikitext.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Adds the title of the parsed wikitext.
subtitle
Adds the page subtitle for the parsed page.
headhtml
Gives parsed doctype, opening <html>, <head> element and opening <body> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use mw.loader.using(). Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page. To apply, use mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Gives the original wikitext that was parsed.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
parsewarnings
Gives the warnings that occurred while parsing content (as wikitext).
parsewarningshtml
Gives the warnings that occurred while parsing content (as HTML).
headitems
Föråldrad. Gives items to put in the <head> of the page.
Värden (separerade med | eller alternativ): categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, parsewarningshtml, properties, revid, sections, subtitle, templates, text, wikitext, headitems
Default: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

CSS class to use to wrap the parser output.

Default: mw-parser-output
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
effectivelanglinks
Föråldrad.

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Type: boolean (details)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Föråldrad.

Använd disablelimitreport istället.

Type: boolean (details)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Type: boolean (details)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Type: boolean (details)
disablestylededuplication

Do not deduplicate inline stylesheets in the parser output.

Type: boolean (details)
generatexml
Föråldrad.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)
preview

Tolka i preview-läget.

Type: boolean (details)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Type: boolean (details)
disabletoc

Omit table of contents in output.

Type: boolean (details)
useskin

Apply the selected skin to the parser output. May affect the following properties: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.

Ett av följande värden: cologneblue, modern, monobook, vector
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext

action=patrol

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Patrullera en sida eller en version.

Parametrar:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Versions ID att patrullera.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=protect

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ändra skyddsnivån för en sida.

Parametrar:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Type: integer
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Den här parametern är obligatorisk.
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: infinite
reason

Reason for (un)protecting.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Type: boolean (details)
watch
Föråldrad.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences (ignored for bot users) or do not change watch.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=purge

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Rensa cachen för angivna titlar.

Parametrar:
forcelinkupdate

Uppdatera länktabellerna.

Type: boolean (details)
forcerecursivelinkupdate

Same as forcelinkupdate, and update the links tables for any page that uses this page as a template.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
allfileusages
Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
allrevisions
Lista alla sidversioner.
alltransclusions
Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
backlinks
Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
categories
Lista alla kategorier sidorna tillhör.
categorymembers
Lista alla sidor i en angiven kategori.
deletedrevisions
Hämta information om raderad sidversion.
duplicatefiles
Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
embeddedin
Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Hitta alla sidor som använder angivna filer.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Hitta alla sidor som använder angiven bildtitel.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returnerar alla länkar från angivna sidor.
linkshere
Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
pageswithprop
Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hämta en uppsättning slumpsidor.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
revisions
Hämta information om sidversion.
search
Utför en heltextsökning.
templates
Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
transcludedin
Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
watchlist
Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
watchlistraw
Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include ban, en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz och zh.

Type: boolean (details)
Examples:
Purge the Main Page and the API page.
api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [open in sandbox]
Purge the first 10 pages in the main namespace.
api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [open in sandbox]

action=query

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametrar:
prop

Which properties to get for the queried pages.

categories
Lista alla kategorier sidorna tillhör.
categoryinfo
Returnerar information om angivna kategorier.
contributors
Hämta listan över inloggade bidragsgivare och antalet anonyma bidragsgivare för en sida.
deletedrevisions
Hämta information om raderad sidversion.
duplicatefiles
Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
extlinks
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
fileusage
Hitta alla sidor som använder angivna filer.
imageinfo
Returnerar filinformation och uppladdningshistorik.
images
Returns all files contained on the given pages.
info
Få grundläggande sidinformation.
iwlinks
Returns all interwiki links from the given pages.
langlinks
Returns all interlanguage links from the given pages.
links
Returnerar alla länkar från angivna sidor.
linkshere
Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
pageprops
Get various page properties defined in the page content.
redirects
Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
revisions
Hämta information om sidversion.
stashimageinfo
Returnerar filinformation för temporära filer.
templates
Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
transcludedin
Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
Värden (separerade med | eller alternativ): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Vilka listor att hämta.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
allfileusages
Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
allrevisions
Lista alla sidversioner.
alltransclusions
Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
allusers
Enumerate all registered users.
backlinks
Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
blocks
Lista alla blockerade användare och IP-adresser.
categorymembers
Lista alla sidor i en angiven kategori.
embeddedin
Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
filearchive
Enumerate all deleted files sequentially.
imageusage
Hitta alla sidor som använder angiven bildtitel.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
logevents
Hämta händelser från loggar.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
List all page property names in use on the wiki.
pageswithprop
Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hämta en uppsättning slumpsidor.
recentchanges
Enumerate recent changes.
search
Utför en heltextsökning.
tags
Lista ändringsmärken.
usercontribs
Hämta alla redigeringar av en användare.
users
Hämta information om en lista över användare.
watchlist
Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
watchlistraw
Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
deletedrevs
Föråldrad. Lista raderade sidversioner.
Värden (separerade med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Vilka metadata att hämta.

allmessages
Returnera meddelande från denna sida.
authmanagerinfo
Hämta information om aktuell autentiseringsstatus.
filerepoinfo
Returnera metainformation om bildegenskaper som konfigureras på wikin.
languageinfo
Return information about available languages.
siteinfo
Returnera allmän information om webbplatsen.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Få information om den aktuella användaren.
Värden (separerade med | eller alternativ): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Type: boolean (details)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Type: boolean (details)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.

Type: boolean (details)
exportschema

Target the given version of the XML dump format when exporting. Can only be used with query+export.

Ett av följande värden: 0.10, 0.11
Default: 0.11
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Type: boolean (details)
titles

A list of titles to work on.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
allfileusages
Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
allrevisions
Lista alla sidversioner.
alltransclusions
Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
backlinks
Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
categories
Lista alla kategorier sidorna tillhör.
categorymembers
Lista alla sidor i en angiven kategori.
deletedrevisions
Hämta information om raderad sidversion.
duplicatefiles
Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
embeddedin
Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Hitta alla sidor som använder angivna filer.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Hitta alla sidor som använder angiven bildtitel.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returnerar alla länkar från angivna sidor.
linkshere
Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
pageswithprop
Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hämta en uppsättning slumpsidor.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
revisions
Hämta information om sidversion.
search
Utför en heltextsökning.
templates
Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
transcludedin
Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
watchlist
Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
watchlistraw
Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include ban, en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz och zh.

Type: boolean (details)

prop=categories (cl)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla kategorier sidorna tillhör.

Parametrar:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Värden (separerade med | eller alternativ): hidden, sortkey, timestamp
clshow

Vilka sorters kategorier att visa.

Värden (separerade med | eller alternativ): !hidden, hidden
cllimit

Hur många kategorier att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
cldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Hämta en lista över kategorier som sidan Albert Einstein tillhör.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
Hämta information om alla kategorier som används på sidan Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in sandbox]

prop=categoryinfo (ci)

Returnerar information om angivna kategorier.

Parameter:
cicontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Hämta information om Category:Foo och Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [open in sandbox]

prop=contributors (pc)

Hämta listan över inloggade bidragsgivare och antalet anonyma bidragsgivare för en sida.

Parametrar:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, delete-redirect, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, delete-redirect, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pclimit

Hur många bidragsgivare att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
pccontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Show contributors to the page Main Page.
api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [open in sandbox]

prop=deletedrevisions (drv)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hämta information om raderad sidversion.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametrar:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Föråldrad. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
drvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in drvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Värden (separerade med | eller alternativ): main
To specify all values, use *.
drvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
drvexpandtemplates
Föråldrad.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvgeneratexml
Föråldrad.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvparse
Föråldrad.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto
Föråldrad.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext
Föråldrad.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst
Föråldrad.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Type: boolean (details)
drvcontentformat
Föråldrad.

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
drvtag

Only list revisions tagged with this tag.

drvuser

Lista endast sidversioner av denna användare.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
drvexcludeuser

Lista inte sidversioner av denna användare.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvslots=*&drvprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [open in sandbox]

prop=duplicatefiles (df)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.

Parametrar:
dflimit

How many duplicate files to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
dfcontinue

When more results are available, use this to continue.

dfdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametrar:
ellimit

Hur många länkar som ska returneras.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
elcontinue

When more results are available, use this to continue.

elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Ett av följande värden: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Default: (empty)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)
Example:
Hämta en lista över externa länkar på Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]

prop=fileusage (fu)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hitta alla sidor som använder angivna filer.

Parametrar:
fuprop

Vilka egenskaper att hämta:

pageid
Page ID of each page.
title
Titel för varje sida.
redirect
Flagga om sidan är en omdirigering.
Värden (separerade med | eller alternativ): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Värden (separerade med | eller alternativ): !redirect, redirect
fulimit

How many to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
fucontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=imageinfo (ii)

Returnerar filinformation och uppladdningshistorik.

Parametrar:
iiprop

Vilka filinformation att hämta:

timestamp
Lägger till tidsstämpel för den uppladdade versionen.
user
Adds the user who uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Lägg till det användar-ID som laddade upp varje filversion.
comment
Comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parse the comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias för storlek.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mime
Adds MIME type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth). If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mediatype
Adds the media type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Värden (separerade med | eller alternativ): archivename, badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, thumbmime, timestamp, uploadwarning, url, user, userid
Default: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Type: timestamp (allowed formats)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Type: timestamp (allowed formats)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
iiurlheight

Similar to iiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Default: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Default: sv
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Type: boolean (details)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Default: (empty)
iibadfilecontexttitle

If badfilecontexttitleprop=badfile is set, this is the page title used when evaluating the MediaWiki:Bad image list

iicontinue

When more results are available, use this to continue.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)

prop=images (im)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all files contained on the given pages.

Parametrar:
imlimit

Hur många filer att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
imcontinue

When more results are available, use this to continue.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
imdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

prop=info (in)

Få grundläggande sidinformation.

Parametrar:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
The number of watchers, if allowed.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Föråldrad. Om användaren kan läsa denna sida. Använd intestactions=read istället.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
varianttitles
Ger visningstiteln i alla variationer på webbplatsens innehållsspråk.
linkclasses
Gives the additional CSS classes (e.g. link colors) used for links to this page if they were to appear on the page named by inlinkcontext.
Värden (separerade med | eller alternativ): displaytitle, linkclasses, notificationtimestamp, preload, protection, subjectid, talkid, url, varianttitles, visitingwatchers, watched, watchers, readable
inlinkcontext

The context title to use when determining extra CSS classes (e.g. link colors) when inprop contains linkclasses.

Typ: Sidans titel
Accepterar sidor som inte finns.
Default: Huvudsida
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
intestactionsdetail

Detail level for intestactions. Use the main module's errorformat and errorlang parameters to control the format of the messages returned.

boolean
Returnera ett booleskt värde för varje åtgärd.
full
Return messages describing why the action is disallowed, or an empty array if it is allowed.
quick
Like full but skipping expensive checks.
Ett av följande värden: boolean, full, quick
Default: boolean
intoken
Föråldrad.

Use action=query&meta=tokens instead.

Värden (separerade med | eller alternativ): block, delete, edit, email, import, move, protect, unblock, watch
incontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [open in sandbox]

Returns all interwiki links from the given pages.

Parametrar:
iwprop

Which additional properties to get for each interwiki link:

url
Adds the full URL.
Värden (separerade med | eller alternativ): url
iwprefix

Only return interwiki links with this prefix.

iwtitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.

iwdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
iwlimit

How many interwiki links to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iwcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwurl
Föråldrad.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Type: boolean (details)
Example:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]

Returns all interlanguage links from the given pages.

Parametrar:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Värden (separerade med | eller alternativ): autonym, langname, url
lllang

Only return language links with this language code.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Default: sv
lllimit

How many langlinks to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
llcontinue

When more results are available, use this to continue.

llurl
Föråldrad.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Type: boolean (details)
Example:
Get interlanguage links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returnerar alla länkar från angivna sidor.

Parametrar:
plnamespace

Show links in these namespaces only.

Värden (separerade med | eller alternativ): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
pllimit

How many links to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
plcontinue

When more results are available, use this to continue.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get links from the page Main Page in the Användare and Mall namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=linkshere (lh)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.

Parametrar:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Värden (separerade med | eller alternativ): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Värden (separerade med | eller alternativ): !redirect, redirect
lhlimit

How many to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lhcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=pageprops (pp)

Get various page properties defined in the page content.

Parametrar:
ppcontinue

When more results are available, use this to continue.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Example:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [open in sandbox]

prop=redirects (rd)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.

Parametrar:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Title of each redirect.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Värden (separerade med | eller alternativ): fragment, pageid, title
Default: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Värden (separerade med | eller alternativ): !fragment, fragment
rdlimit

How many redirects to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
rdcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=revisions (rv)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hämta information om sidversion.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametrar:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Föråldrad. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
rvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in rvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Värden (separerade med | eller alternativ): main
To specify all values, use *.
rvlimit

Limit how many revisions will be returned.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
rvexpandtemplates
Föråldrad.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvgeneratexml
Föråldrad.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvparse
Föråldrad.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto
Föråldrad.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext
Föråldrad.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst
Föråldrad.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Type: boolean (details)
rvcontentformat
Föråldrad.

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
rvstartid

Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvendid

Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Föråldrad.

Which tokens to obtain for each revision.

Värden (separerade med | eller alternativ): rollback
rvcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=stashimageinfo (sii)

Returnerar filinformation för temporära filer.

Parametrar:
siifilekey

Nyckel som identifierar en tidigare uppladdning som lagrats temporärt.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
siisessionkey
Föråldrad.

Alias for siifilekey, for backward compatibility.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
siiprop

Vilka filinformation att hämta:

timestamp
Lägger till tidsstämpel för den uppladdade versionen.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias för storlek.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mime
Adds MIME type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth). If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Värden (separerade med | eller alternativ): badfile, bitdepth, canonicaltitle, commonmetadata, dimensions, extmetadata, metadata, mime, sha1, size, thumbmime, timestamp, url
Default: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
siiurlheight

Similar to siiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Default: (empty)

prop=templates (tl)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.

Parametrar:
tlnamespace

Visa mallar i endast denna namnrymd.

Värden (separerade med | eller alternativ): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
tllimit

How many templates to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
tlcontinue

When more results are available, use this to continue.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
tldir

The direction in which to list.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get pages in the Användare and Mall namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=transcludedin (ti)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.

Parametrar:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Värden (separerade med | eller alternativ): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Värden (separerade med | eller alternativ): !redirect, redirect
tilimit

How many to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ticontinue

When more results are available, use this to continue.

list=allcategories (ac)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all categories.

Parametrar:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Sök efter alla kategorititlar som börjar med detta värde.

acdir

Riktning att sortera mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
acmin

Returnera endast kategorier med minst så här många medlemmar.

Type: integer
acmax

Returnera endast kategorier med som mest så här många medlemmar.

Type: integer
aclimit

Hur många kategorier att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
acprop

Vilka egenskaper att hämta:

size
Lägger till antal sidor i kategorin.
hidden
Märker kategorier som är dolda med __HIDDENCAT__.
Värden (separerade med | eller alternativ): hidden, size
Default: (empty)
Examples:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.

Parametrar:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Föråldrad. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in adrprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Värden (separerade med | eller alternativ): main
To specify all values, use *.
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
adrexpandtemplates
Föråldrad.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Föråldrad.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrparse
Föråldrad.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Föråldrad.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Föråldrad.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Föråldrad.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Type: boolean (details)
adrcontentformat
Föråldrad.

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
adruser

Lista bara revideringar av denna användaren.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
adrnamespace

Lista bara sidor i denna namnrymd.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

Kan endast användas med adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

Kan endast användas med adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
adrfrom

Börja lista vid denna titel.

Kan inte användas med adruser.
adrto

Sluta lista vid denna titel.

Kan inte användas med adruser.
adrprefix

Sök alla sid-titlar som börjar med detta värde.

Kan inte användas med adruser.
adrexcludeuser

Lista inte revideringar av denna användaren.

Kan inte användas med adruser.
Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
adrtag

Lista bara revideringar taggade med denna tagg.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)

list=allfileusages (af)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.

Parametrar:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Sök för all fil-titlar som börjar med detta värde.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Lägger till filens titel.
Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title
Default: title
aflimit

Hur många saker att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
afdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

list=allimages (ai)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all images sequentially.

Parametrar:
aisort

Egenskap att sortera efter.

Ett av följande värden: name, timestamp
Default: name
aidir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending, newer, older
Default: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

When more results are available, use this to continue.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiprop

Vilka filinformation att hämta:

timestamp
Lägger till tidsstämpel för den uppladdade versionen.
user
Adds the user who uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Lägg till det användar-ID som laddade upp varje filversion.
comment
Comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parse the comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias för storlek.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mime
Adds MIME type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mediatype
Adds the media type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Värden (separerade med | eller alternativ): badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, timestamp, url, user, userid
Default: timestamp|url
aiprefix

Sök för alla bild titlar som börjar med detta värde. Kan endast användas med aisort=name.

aiminsize

Begränsning på bilder med åtminstone så här många bytes.

Type: integer
aimaxsize

Begränsning på bilder med som mest så här många bytes.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash av bild. Åsidosätter aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash av bild i bas 36 (används i MediaWiki).

aiuser

Returnera enbart filer uppladdade av denna användare. Kan enbart användas med aisort=timestamp. Kan inte användas tillsammans med aifilterbots.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
aifilterbots

Hur man filtrerar filer uppladdade av bots. Kan enbart användas med aisort=timestamp. Kan inte användas tillsammans med aiuser.

Ett av följande värden: all, bots, nobots
Default: all
aimime

Vilka MIME-typer du vill söka efter, t.ex. image/jpeg.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ailimit

Hur många bilder att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
Examples:
Visa en lista över filer som börjar på bokstaven B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [open in sandbox]
Visa en lista över nyligen överförda filer, ungefär som Special:Nya_filer.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [open in sandbox]
Visa en lista över filer med MIME-typen image/png eller image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [open in sandbox]
Visa info om 4 filer som börjar med bokstaven T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametrar:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Sök alla länkade titlar som börjar med detta värde.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title
Default: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
allimit

Hur många saker att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
aldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Lista länkade titlar, inkluderade saknade, med dem sid-IDs dem är från, med början vid B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unika länkade titlar.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
Hämtar alla länkade titlar, markera de saknade.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
Hämtar sidor som innehåller länkarna.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]

list=allpages (ap)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametrar:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Sök efter alla sidtitlar som börjar med detta värde.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
apfilterredir

Vilka sidor att lista.

Ett av följande värden: all, nonredirects, redirects
Default: all
apminsize

Begränsa till sidor med detta antal byte eller fler.

Type: integer
apmaxsize

Begränsa till sidor med högst så här många byte.

Type: integer
apprtype

Begränsa till endast skyddade sidor.

Värden (separerade med | eller alternativ): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Värden (separerade med | eller alternativ): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Ett av följande värden: all, cascading, noncascading
Default: all
aplimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
apdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Ett av följande värden: all, withlanglinks, withoutlanglinks
Default: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Ett av följande värden: all, definite, indefinite
Default: all

list=allredirects (ar)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.

Parametrar:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Värden (separerade med | eller alternativ): fragment, ids, interwiki, title
Default: title
arnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
arlimit

How many total items to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ardir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [open in sandbox]
List unique target pages.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [open in sandbox]
Hämtar alla målsidor, markerar de som saknas.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the redirects.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [open in sandbox]

list=allrevisions (arv)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla sidversioner.

Parametrar:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Length (bytes) of the revision.
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Content of each revision slot. If the content has been revision deleted, a texthidden property will be returned.
tags
Tags for the revision.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Föråldrad. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
arvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in arvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Värden (separerade med | eller alternativ): main
To specify all values, use *.
arvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
arvexpandtemplates
Föråldrad.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvgeneratexml
Föråldrad.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvparse
Föråldrad.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto
Föråldrad.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext
Föråldrad.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst
Föråldrad.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Type: boolean (details)
arvcontentformat
Föråldrad.

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
arvuser

Only list revisions by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
arvnamespace

Only list pages in this namespace.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
arvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
arvcontinue

When more results are available, use this to continue.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)

list=alltransclusions (at)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.

Parametrar:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title
Default: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 10
atlimit

Hur många objekt att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
atdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unika mallinkluderade titlar.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [open in sandbox]
Hämtar alla mallinkluderade titlar, markerar de som saknas.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [open in sandbox]

list=allusers (au)

Enumerate all registered users.

Parametrar:
aufrom

The user name to start enumerating from.

auto

The user name to stop enumerating at.

auprefix

Sök för alla användare som börjar med detta värde.

audir

Riktning att sortera i.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
augroup

Inkludera bara användare i de givna grupperna.

Värden (separerade med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
auexcludegroup

Exkludera användare i de givna grupperna.

Värden (separerade med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
aurights

Inkludera bara användare med de givna rättigheterna. Inkluderar inte rättigheter givna med implicita eller automatiskt promotade grupper som *, användare, eller auto-konfirmerad.

Värden (separerade med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, delete-redirect, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
auprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Adds the information about a current block on the user.
groups
Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
implicitgroups
Lists all the groups the user is automatically in.
rights
Lists rights that the user has.
editcount
Adds the edit count of the user.
registration
Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Värden (separerade med | eller alternativ): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
aulimit

Hur många användarnamn att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
auwitheditsonly

Lista bara användare som har gjort redigeringar.

Type: boolean (details)
auactiveusers

Lista bara användare aktiva i dem sista 30dagarna.

Type: boolean (details)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Example:
Lista användare som börjar på Y.
api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.

Parametrar:
bltitle

Title to search. Cannot be used together with blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

The namespace to enumerate.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
bldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Ett av följande värden: all, nonredirects, redirects
Default: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)

list=blocks (bk)

Lista alla blockerade användare och IP-adresser.

Parametrar:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
bkids

List of block IDs to list (optional).

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
bkusers

List of users to search for (optional).

Typ: lista över användare, genom något av användarnamn, IP-adress och IP-intervall
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

The maximum number of blocks to list.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
bkprop

Vilka egenskaper att hämta.

id
Lägger till ID på blocket.
user
Lägger till användarnamn för den blockerade användaren.
userid
Lägger till användar-ID för den blockerade användaren.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Lägger till en tidsstämpel för när blockeringen gavs.
expiry
Lägger till en tidsstämpel för när blockeringen går ut.
reason
Lägger till de skäl som angetts för blockeringen.
range
Lägger till intervallet av IP-adresser som berörs av blockeringen.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
restrictions
Lägger till partiella blockeringsbegränsningar om blockeringen inte gäller för hela webbplatsen.
Värden (separerade med | eller alternativ): by, byid, expiry, flags, id, range, reason, restrictions, timestamp, user, userid
Default: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Värden (separerade med | eller alternativ): !account, !ip, !range, !temp, account, ip, range, temp
bkcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
Lista blockeringar.
api.php?action=query&list=blocks [open in sandbox]
Lista blockeringar av användarna Alice och Bob.
api.php?action=query&list=blocks&bkusers=Alice|Bob [open in sandbox]

list=categorymembers (cm)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla sidor i en angiven kategori.

Parametrar:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategori: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Type: integer
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Lägger till sid-ID.
title
Lägger till titeln och namnrymds-ID för sidan.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Värden (separerade med | eller alternativ): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Default: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Värden (separerade med | eller alternativ): file, page, subcat
Default: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

The maximum number of pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
cmsort

Egenskap att sortera efter.

Ett av följande värden: sortkey, timestamp
Default: sortkey
cmdir

I vilken riktning att sortera.

Ett av följande värden: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Default: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Föråldrad.

Använd cmstarthexsortkey istället.

cmendsortkey
Föråldrad.

Använd cmendhexsortkey istället.

Examples:
Hämta de tio första sidorna i Category:Physics.
api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [open in sandbox]
Hämta sidinformation om de tio första sidorna i Category:Physics.
api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [open in sandbox]

list=deletedrevs (dr)

 • Denna modul är föråldrad.
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista raderade sidversioner.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametrar:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Lägen: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Lägen: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Lägen: 1, 3
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
drfrom

Börja lista vid denna titel.

Läge: 3
drto

Sluta lista vid denna titel.

Läge: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Läge: 3
drunique

List only one revision for each page.

Läge: 3
Type: boolean (details)
drnamespace

Only list pages in this namespace.

Läge: 3
Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Default: 0
drtag

Only list revisions tagged with this tag.

druser

Only list revisions by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
drexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, content, len, minor, parentid, parsedcomment, revid, sha1, tags, token, user, userid
Default: user|comment
drlimit

The maximum amount of revisions to list.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
drcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted pages in the Diskussion namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [open in sandbox]

list=embeddedin (ei)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.

Parametrar:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Type: integer
eicontinue

When more results are available, use this to continue.

einamespace

The namespace to enumerate.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
eidir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
eifilterredir

How to filter for redirects.

Ett av följande värden: all, nonredirects, redirects
Default: all
eilimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=exturlusage (eu)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametrar:
euprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, url
Default: ids|title|url
eucontinue

When more results are available, use this to continue.

euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Ett av följande värden: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Default: (empty)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
eulimit

Hur många sidor att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)

list=filearchive (fa)

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametrar:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Lägger till tidsstämpel för den uppladdade versionen.
user
Lägger till användaren som laddade upp bildversionen.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias för storlek.
description
Lägger till beskrivning till bildversionen.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Värden (separerade med | eller alternativ): archivename, bitdepth, description, dimensions, mediatype, metadata, mime, parseddescription, sha1, size, timestamp, user
Default: timestamp
falimit

Hur många bilder att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
facontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Visa en lista över alla borttagna filer.
api.php?action=query&list=filearchive [open in sandbox]

list=imageusage (iu)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hitta alla sidor som använder angiven bildtitel.

Parametrar:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: integer
iucontinue

When more results are available, use this to continue.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
iudir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Ett av följande värden: all, nonredirects, redirects
Default: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametrar:
iwblprefix

Prefix for the interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwbllimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Adds the prefix of the interwiki.
iwtitle
Adds the title of the interwiki.
Värden (separerade med | eller alternativ): iwprefix, iwtitle
Default: (empty)
iwbldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given language link.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametrar:
lbllang

Language for the language link.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

When more results are available, use this to continue.

lbllimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Adds the language code of the language link.
lltitle
Adds the title of the language link.
Värden (separerade med | eller alternativ): lllang, lltitle
Default: (empty)
lbldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

list=logevents (le)

Hämta händelser från loggar.

Parametrar:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, details, ids, parsedcomment, tags, timestamp, title, type, user, userid
Default: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filter log entries to only this type.

Ett av följande värden: Can be empty, or block, contentmodel, create, delete, import, managetags, merge, move, newusers, patrol, protect, rights, suppress, tag, upload
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

Ett av följande värden: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/delete_redir2, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
leend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

Ett av följande värden: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Only list event entries tagged with this tag.

lelimit

How many total event entries to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lecontinue

When more results are available, use this to continue.

list=mystashedfiles (msf)

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametrar:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Värden (separerade med | eller alternativ): size, type
Default: (empty)
msflimit

How many files to get.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
msfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [open in sandbox]

list=pagepropnames (ppn)

List all page property names in use on the wiki.

Parametrar:
ppncontinue

When more results are available, use this to continue.

ppnlimit

The maximum number of names to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=pageswithprop (pwp)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.

Parametrar:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Den här parametern är obligatorisk.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, value
Default: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
pwpdir

In which direction to sort.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

list=prefixsearch (ps)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametrar:
pssearch

Search string.

Den här parametern är obligatorisk.
psnamespace

Namnrymder att söka efter. Ignoreras om pssearch börjar med ett giltigt namnrymdsprefix.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
Default: 0
pslimit

Maximum number of results to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
psoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
Example:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [open in sandbox]

list=protectedtitles (pt)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all titles protected from creation.

Parametrar:
ptnamespace

Only list titles in these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Värden (separerade med | eller alternativ): autoconfirmed, sysop
ptlimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Adds the protection level.
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, expiry, level, parsedcomment, timestamp, user, userid
Default: timestamp|level
ptcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=querypage (qp)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parametrar:
qppage

The name of the special page. Note, this is case sensitive.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, Fewestrevisions, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinked, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedimages, Uncategorizedpages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Unusedtemplates, Unwatchedpages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
qplimit

Number of results to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=random (rn)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hämta en uppsättning slumpsidor.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametrar:
rnnamespace

Return pages in these namespaces only.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
rnfilterredir

How to filter for redirects.

Ett av följande värden: all, nonredirects, redirects
Default: nonredirects
rnredirect
Föråldrad.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Type: boolean (details)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 1
rncontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
Return two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [open in sandbox]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [open in sandbox]

list=recentchanges (rc)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate recent changes.

Parametrar:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
rcuser

Only list changes by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
rcexcludeuser

Don't list changes by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
rctag

Only list changes tagged with this tag.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Adds the user ID responsible for the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Adds the comment for the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, flags, ids, loginfo, parsedcomment, patrolled, redirect, sha1, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Default: title|timestamp|ids
rctoken
Föråldrad.

Use action=query&meta=tokens instead.

Värden (separerade med | eller alternativ): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Värden (separerade med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !redirect, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, redirect, unpatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
rctype

Which types of changes to show.

Värden (separerade med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
rctitle

Filter entries to those related to a page.

rccontinue

When more results are available, use this to continue.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Type: boolean (details)
rcslot

Only list changes that touch the named slot.

Ett av följande värden: main

list=search (sr)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Utför en heltextsökning.

Parametrar:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

Den här parametern är obligatorisk.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
Default: 0
srlimit

How many total pages to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
sroffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Ett av följande värden: nearmatch, text, title
srinfo

Which metadata to return.

Värden (separerade med | eller alternativ): rewrittenquery, suggestion, totalhits
Default: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Föråldrad. Ignorerad.
hasrelated
Föråldrad. Ignorerad.
extensiondata
Adds extra data generated by extensions.
Värden (separerade med | eller alternativ): categorysnippet, extensiondata, isfilematch, redirectsnippet, redirecttitle, sectionsnippet, sectiontitle, size, snippet, timestamp, titlesnippet, wordcount, hasrelated, score
Default: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki

Include interwiki results in the search, if available.

Type: boolean (details)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.

Type: boolean (details)
srsort

Set the sort order of returned results.

Ett av följande värden: relevance
Default: relevance

list=tags (tg)

Lista ändringsmärken.

Parametrar:
tgcontinue

When more results are available, use this to continue.

tglimit

The maximum number of tags to list.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
tgprop

Which properties to get:

displayname
Adds system message for the tag.
description
Adds description of the tag.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Whether the tag is still being applied.
Värden (separerade med | eller alternativ): active, defined, description, displayname, hitcount, source
Default: (empty)

list=usercontribs (uc)

Hämta alla redigeringar av en användare.

Parametrar:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Type: timestamp (allowed formats)
ucend

The end timestamp to return to.

Type: timestamp (allowed formats)
uccontinue

When more results are available, use this to continue.

ucuser

The users to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuserids or ucuserprefix.

Typ: lista över användare, genom något av användarnamn, IP-adress och interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn")
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ucuserids

The user IDs to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuser or ucuserprefix.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Cannot be used with ucuser or ucuserids.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, flags, ids, parsedcomment, patrolled, size, sizediff, tags, timestamp, title
Default: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Värden (separerade med | eller alternativ): !autopatrolled, !minor, !new, !patrolled, !top, autopatrolled, minor, new, patrolled, top
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Föråldrad.

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
Examples:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [open in sandbox]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [open in sandbox]

list=users (us)

Hämta information om en lista över användare.

Parametrar:
usprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Lists all the groups each user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights each user has.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Värden (separerade med | eller alternativ): blockinfo, cancreate, centralids, editcount, emailable, gender, groupmemberships, groups, implicitgroups, registration, rights
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

A list of users to obtain information for.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ususerids

A list of user IDs to obtain information for.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ustoken
Föråldrad.

Use action=query&meta=tokens instead.

Värden (separerade med | eller alternativ): userrights

list=watchlist (wl)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.

Parametrar:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
wluser

Only list changes by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
wllimit

How many total results to return per request.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Adds title of the page.
flags
Adds flags for the edit.
user
Adds the user who made the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Adds user ID of whoever made the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Adds comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Adds the old and new lengths of the page.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
tags
Lists tags for the entry.
expiry
(no description)
Värden (separerade med | eller alternativ): comment, expiry, flags, ids, loginfo, notificationtimestamp, parsedcomment, patrol, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Default: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Värden (separerade med | eller alternativ): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Värden (separerade med | eller alternativ): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Typ: användare, genom användarnamn
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [open in sandbox]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist, including when temporarily watched items will expire.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment|expiry [open in sandbox]
Hämta information om de senaste ändringarna på sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Hämta sidinformation för nyligen uppdaterade sidor på nuvarande användares bevakningslista.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [open in sandbox]
Hämta ändringsinformation för nyligen uppdaterade sidor på nuvarande användares bevakningslista.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [open in sandbox]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [open in sandbox]

list=watchlistraw (wr)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.

Parametrar:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
wrlimit

How many total results to return per request.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Värden (separerade med | eller alternativ): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Värden (separerade med | eller alternativ): !changed, changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Typ: användare, genom användarnamn
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

The direction in which to list.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Examples:
Lista sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
api.php?action=query&list=watchlistraw [open in sandbox]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [open in sandbox]

meta=allmessages (am)

Returnera meddelande från denna sida.

Parametrar:
ammessages

Vilka meddelande att ge som utdata. * (standard) betyder alla meddelande .

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: *
amprop

Vilka egenskaper att hämta.

Värden (separerade med | eller alternativ): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Type: boolean (details)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Type: boolean (details)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as in the MediaWiki namespace. This lists all MediaWiki-namespace pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Type: boolean (details)
amargs

Argument som ska substitueras i meddelandet.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
amfilter

Returnera enbart meddelande med namn som innehåller denna sträng.

amcustomised

Returnera endast meddelanden i detta anpassningstillstånd.

Ett av följande värden: all, modified, unmodified
Default: all
amlang

Returnera meddelanden på detta språk.

amfrom

Returnera meddelanden med början på detta meddelande.

amto

Returnera meddelanden fram till och med detta meddelande.

amtitle

Sidnamn som ska användas som kontext vid parsning av meddelande (för alternativet amenableparser).

amprefix

Returnera meddelanden med detta prefix.

meta=authmanagerinfo (ami)

Hämta information om aktuell autentiseringsstatus.

Parametrar:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Ett av följande värden: change, create, create-continue, link, link-continue, login, login-continue, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
Examples:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [open in sandbox]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [open in sandbox]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [open in sandbox]

meta=filerepoinfo (fri)

Returnera metainformation om bildegenskaper som konfigureras på wikin.

Parameter:
friprop

Which repository properties to get (properties available may vary on other wikis).

canUpload
Whether files can be uploaded to this repository, e.g. via CORS and shared authentication.
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
favicon
Repository wiki's favicon URL, from $wgFavicon.
initialCapital
Whether file names implicitly start with a capital letter.
local
Whether that repository is the local one or not.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
rootUrl
Root URL path for image paths.
scriptDirUrl
Root URL path for the repository wiki's MediaWiki installation.
thumbUrl
Root URL path for thumbnail paths.
url
Public zone URL path.
Värden (separerade med | eller alternativ): canUpload, displayname, favicon, initialCapital, local, name, rootUrl, scriptDirUrl, thumbUrl, url
Default: canUpload|displayname|favicon|initialCapital|local|name|rootUrl|scriptDirUrl|thumbUrl|url

meta=languageinfo (li)

Return information about available languages.

Continuation may be applied if retrieving the information takes too long for one request.

Parametrar:
liprop

Which information to get for each language.

code
The language code. (This code is MediaWiki-specific, though there are overlaps with other standards.)
bcp47
The BCP-47 language code.
dir
The writing direction of the language (either ltr or rtl).
autonym
The autonym of the language, that is, the name in that language.
name
The name of the language in the language specified by the uselang parameter, with language fallbacks applied if necessary.
fallbacks
The language codes of the fallback languages configured for this language. The implicit final fallback to 'en' is not included (but some languages may fall back to 'en' explicitly).
variants
The language codes of the variants supported by this language.
Värden (separerade med | eller alternativ): autonym, bcp47, code, dir, fallbacks, name, variants
Default: code
licode

Language codes of the languages that should be returned, or * for all languages.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: *
licontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
Get the language codes of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo [open in sandbox]
Get the autonyms and German names of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=autonym|name&uselang=de [open in sandbox]
Get the fallback languages and variants of Occitan.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=fallbacks|variants&licode=oc [open in sandbox]
Get the BCP-47 language code and direction of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=bcp47|dir [open in sandbox]

meta=siteinfo (si)

Returnera allmän information om webbplatsen.

Parametrar:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
List of registered namespaces and their canonical names.
namespacealiases
List of registered namespace aliases.
specialpagealiases
List of special page aliases.
magicwords
List of magic words and their aliases.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
languagevariants
Returnerar en lista över språkkoder som LanguageConverter har aktiverat och de varianter som varje stöder.
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Värden (separerade med | eller alternativ): dbrepllag, defaultoptions, extensions, extensiontags, fileextensions, functionhooks, general, interwikimap, languages, languagevariants, libraries, magicwords, namespacealiases, namespaces, protocols, restrictions, rightsinfo, showhooks, skins, specialpagealiases, statistics, uploaddialog, usergroups, variables
Default: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Ett av följande värden: !local, local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Type: boolean (details)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Type: boolean (details)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parameter:
type

Types of token to request.

Värden (separerade med | eller alternativ): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Default: csrf
Examples:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [open in sandbox]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [open in sandbox]

meta=userinfo (ui)

Få information om den aktuella användaren.

Parametrar:
uiprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
editcount
Adds the current user's edit count.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
theoreticalratelimits
Lists all rate limits that would apply to the current user if they were not exempt from all ratelimits based on user rights or ip
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
preferencestoken
Föråldrad. Hämta en nyckel för att ändra aktuell användares inställningar.
latestcontrib
Lägg till datumet för användarens senaste bidrag.
Värden (separerade med | eller alternativ): acceptlang, blockinfo, centralids, changeablegroups, editcount, email, groupmemberships, groups, hasmsg, implicitgroups, latestcontrib, options, ratelimits, realname, registrationdate, rights, theoreticalratelimits, unreadcount, preferencestoken
To specify all values, use *.
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Examples:
Få information om den aktuella användaren.
api.php?action=query&meta=userinfo [open in sandbox]
Få ytterligare information om den aktuella användaren.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [open in sandbox]

action=removeauthenticationdata

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Remove authentication data for the current user.

Parametrar:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

Den här parametern är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Example:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=resetpassword

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Send a password reset email to a user.

Parametrar:
user

User being reset.

Typ: användare, genom användarnamn
email

Email address of the user being reset.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [open in sandbox]

action=revisiondelete

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Radera och återställ sidversioner.

Parametrar:
type

Type of revision deletion being performed.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: archive, filearchive, logging, oldimage, revision
target

Page title for the revision deletion, if required for the type.

ids

Identifiers for the revisions to be deleted.

Den här parametern är obligatorisk.
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
hide

What to hide for each revision.

Värden (separerade med | eller alternativ): comment, content, user
show

What to unhide for each revision.

Värden (separerade med | eller alternativ): comment, content, user
suppress

Whether to suppress data from administrators as well as others.

Ett av följande värden: no, nochange, yes
Default: nochange
reason

Reason for the deletion or undeletion.

tags

Tags to apply to the entry in the deletion log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=rollback

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ångra den senaste redigeringen på sidan.

Om den senaste användaren som redigerade sidan gjorde flera redigeringar i rad kommer alla rullas tillbaka.

Parametrar:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Type: integer
tags

Tags to apply to the rollback.

Värden (separerade med | eller alternativ):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

Den här parametern är obligatorisk.
Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, interwikinamn (t.ex. "prefix>Exempelnamn") och användar-ID (t.ex. "#12345")
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Default: (empty)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences (ignored for bot users) or do not change watch.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

A "rollback" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [open in sandbox]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Example:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [open in sandbox]

action=setnotificationtimestamp

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Skicka e-post till mig när en sida eller fil på min bevakningslista ändras" preference is enabled.

Parametrar:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Type: boolean (details)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: integer
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: integer
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
allfileusages
Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
allrevisions
Lista alla sidversioner.
alltransclusions
Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
backlinks
Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
categories
Lista alla kategorier sidorna tillhör.
categorymembers
Lista alla sidor i en angiven kategori.
deletedrevisions
Hämta information om raderad sidversion.
duplicatefiles
Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
embeddedin
Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Hitta alla sidor som använder angivna filer.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Hitta alla sidor som använder angiven bildtitel.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returnerar alla länkar från angivna sidor.
linkshere
Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
pageswithprop
Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hämta en uppsättning slumpsidor.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
revisions
Hämta information om sidversion.
search
Utför en heltextsökning.
templates
Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
transcludedin
Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
watchlist
Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
watchlistraw
Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include ban, en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz och zh.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Återställ meddelandestatus för hela bevakningslistan.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [open in sandbox]
Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for pages in the Användare namespace.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [open in sandbox]

action=setpagelanguage

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ändra språket på en sida.

Changing the language of a page is not allowed on this wiki.

Enable $wgPageLanguageUseDB to use this action.

Parametrar:
title

Title of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with title.

Type: integer
lang

Language code of the language to change the page to. Use default to reset the page to the wiki's default content language.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: ab, abs, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, alt, am, ami, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, ban-bali, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, btm, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, default, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, guc, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, hyw, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kcg, kg, khw, ki, kiu, kjp, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lld, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mad, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mni, mnw, mo, mr, mrh, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, nia, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nqo, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, shy, shy-latn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, smn, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, szy, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, trv, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, xsy, yi, yo, yue, za, zea, zgh, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason

Reason for the change.

tags

Change tags to apply to the log entry resulting from this action.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Change the language of Main Page to Basque.
api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [open in sandbox]
Change the language of the page with ID 123 to the wiki's default content language.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [open in sandbox]

action=stashedit

 • Denna modul är intern eller instabil. Dess funktion kan ändras utan föregående meddelande.
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametrar:
title

Title of the page being edited.

Den här parametern är obligatorisk.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

The title for a new section.

text

Page content.

stashedtexthash

Page content hash from a prior stash to use instead.

summary

Ändra sammanfattning.

Default: (empty)
contentmodel

Content model of the new content.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
baserevid

Revision ID of the base revision.

Den här parametern är obligatorisk.
Type: integer
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=tag

(main | tag)
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lägg till eller ta bort ändringsmärken från individuella sidversioner eller loggposter.

Parametrar:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Värden (separerade med | eller alternativ):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
reason

Reason for the change.

Default: (empty)
tags

Tags to apply to the log entry that will be created as a result of this action.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [open in sandbox]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [open in sandbox]

action=tokens

 • Denna modul är föråldrad.
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Hämta nycklar för datamodifierande handlingar.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parameter:
type

Types of token to request.

Värden (separerade med | eller alternativ): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Default: edit
Examples:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [open in sandbox]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [open in sandbox]

action=unblock

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Upphäv en användares blockering.

Parametrar:
id

ID för blockeringen att häva (hämtas genom list=blocks). Kan inte användas tillsammans med user eller userid.

Type: integer
user

Användarnamn, IP-adresser eller IP-adressintervall att häva blockering för. Kan inte användas tillsammans med id eller userid.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, IP-intervall och användar-ID (t.ex. "#12345")
userid
Föråldrad.

Ange user=#ID istället.

Type: integer
reason

Reason for unblock.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=undelete

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Återställ sidversioner för en raderad sida.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametrar:
title

Title of the page to restore.

Den här parametern är obligatorisk.
reason

Reason for restoring.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of timestamps (allowed formats)
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences (ignored for bot users) or do not change watch.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=unlinkaccount

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ta bort ett länkat tredjepartskonto från aktuell användare.

Parametrar:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

Den här parametern är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Example:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=upload

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ladda upp en fil eller hämta status för väntande uppladdningar.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametrar:
filename

Target filename.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Värden (separerade med | eller alternativ):
text

Initial page text for new files.

watch
Föråldrad.

Watch the page.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences (ignored for bot users) or do not change watch.

Ett av följande värden: nochange, preferences, watch
Default: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Type: boolean (details)
file

File contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Nyckel som identifierar en tidigare uppladdning som lagrats temporärt.

sessionkey
Föråldrad.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

Om angiven, kommer servern att temporärt lagra filen istället för att lägga till den i centralförvaret.

Type: boolean (details)
filesize

Filesize of entire upload.

Type: integer
The value must be between 0 and 104 857 600.
offset

Offset of chunk in bytes.

Type: integer
The value must be no less than 0.
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Type: boolean (details)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

action=userrights

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Ändra en användares gruppmedlemskap.

Parametrar:
user

User.

Typ: användare, genom något av användarnamn och användar-ID (t.ex. "#12345")
userid
Föråldrad.

Specify user=#ID instead.

Type: integer
add

Add the user to these groups, or if they are already a member, update the expiry of their membership in that group.

Värden (separerade med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: infinite
remove

Remove the user from these groups.

Värden (separerade med | eller alternativ): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
reason

Reason for the change.

Default: (empty)
token

A "userrights" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Den här parametern är obligatorisk.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
Examples:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [open in sandbox]

action=validatepassword

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Validate a password against the wiki's password policies.

Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.

Parametrar:
password

Password to validate.

Den här parametern är obligatorisk.
user

User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.

Typ: användare, genom något av användarnamn och användar-ID (t.ex. "#12345")
email

Email address, for use when testing account creation.

realname

Real name, for use when testing account creation.

Examples:
Validate the password foobar for the current user.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [open in sandbox]
Validate the password qwerty for creating user Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [open in sandbox]

action=watch

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Lägg till eller ta bort sidor från aktuell användares bevakningslista.

Parametrar:
title
Föråldrad.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
allfileusages
Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
allrevisions
Lista alla sidversioner.
alltransclusions
Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
backlinks
Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
categories
Lista alla kategorier sidorna tillhör.
categorymembers
Lista alla sidor i en angiven kategori.
deletedrevisions
Hämta information om raderad sidversion.
duplicatefiles
Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
embeddedin
Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Hitta alla sidor som använder angivna filer.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Hitta alla sidor som använder angiven bildtitel.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returnerar alla länkar från angivna sidor.
linkshere
Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
pageswithprop
Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Hämta en uppsättning slumpsidor.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
revisions
Hämta information om sidversion.
search
Utför en heltextsökning.
templates
Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
transcludedin
Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
watchlist
Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
watchlistraw
Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include ban, en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz och zh.

Type: boolean (details)
token

A "watch" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.

format=json

Output data in JSON format.

Parametrar:
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=jsonfm

Output data in JSON format (pretty-print in HTML).

Parametrar:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=none

Output nothing.

format=php

(main | php)

Output data in serialized PHP format.

Parameter:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=phpfm

Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).

Parametrar:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=rawfm

Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).

Parameter:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)

format=xml

(main | xml)

Output data in XML format.

Parametrar:
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolean (details)

format=xmlfm

Output data in XML format (pretty-print in HTML).

Parametrar:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolean (details)

Data types

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean

Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.

expiry

Expiry values be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). For no expiry, use infinite, indefinite, infinity or never.

timestamp

Timestamps may be specified in several formats, see the Timestamp library input formats documented on mediawiki.org for details. ISO 8601 date and time is recommended: 2001-01-15T14:56:00Z. Additionally, the string now may be used to specify the current timestamp.

Templated parameters

Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.

Credits

API developers:

 • Yuri Astrakhan (creator, lead developer Sep 2006–Sep 2007)
 • Roan Kattouw (lead developer Sep 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Brad Jorsch (lead developer 2013–present)

Please send your comments, suggestions and questions to mediawiki-api@lists.wikimedia.org or file a bug report at https://phabricator.wikimedia.org/.